Notícies

Eleccions al Consell Escolar

Dimarts, 27 de novembre de 2018

El Consell Escolar renova periòdicament els membres electes dels sectors de professorat, famílies i personal d'administració. Aquesta renovació es produeix cada dos anys i són substituïts la meitat dels membres dels sectors indicats per tal de facilitar la continuïtat en el treball del Consell. Les eleccions per a la renovació són convocades per la direcció del centre i l'administració educativa i es regeixen per la normativa vigent en cada moment i per la normativa pròpia del centre, si la té. En aquesta mateixa secció us mantindrem informats.

Benvolgudes famílies,

El Departament d’Ensenyament ha convocat eleccions per tal de renovar els representants als Consells Escolars dels centres docents públics de Catalunya. El procés electoral s’efectuarà per renovar la meitat dels membres de cadascun del sectors que formen els consells escolars.

Dates

El 27 de novembre farem eleccions de renovació del consell escolar.

Horaris

10:30 a 11:30 hores, 14:00 a 15:00 hores i 17:00 a 18:30 hores

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, amb funcions en l’àmbit de la programació general, i en el seguiment i avaluació de les seves activitats.

Quina és la composició del Consell Escolar de la nostra escola:

 • La directora del centre, que n’és la presidenta
 • La cap d’estudis
 • La secretària (amb veu però sense vot)
 • 1 representant de l’Ajuntament
 • 5 mestres elegits pel Claustre
 • 5 pares/mares: 4 elegits en eleccions + 1 representant de l’AMPA (elegit/da pels seus membres).
 • 1 representant del personal d’administració i serveis (PAS).

TOTAL = 15 membres del Consell Escolar del Centre.

Tots ells han de ser elegits per cadascun dels sectors corresponents (sector pares, sector mestres, sector serveis). Excepte:

 • La directora, la cap d’estudis i la secretària.
 • El representant de l’Ajuntament, que el designa l’Alcalde.
 • El/La representant de l’AMPA que el designa la pròpia associació.

Qui té dret de vot?

Tots els pares, mares i tutors/es legals, els fills i filles dels quals estiguin matriculats al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions.

Procediment d’elecció o renovació dels membres del Consell Escolar. SECTOR PARES

 • A partir del 5 de novembre podeu comprovar el cens a la porta de vidre que dóna al pati.
 • Poden ser candidats al sector pares tots els pares, mares o tutors/es legals d’alumnes del centre. Per ser candidat cal omplir l’imprès que s’adjunta en aquest correu i fer-lo arribar al despatx de direcció del centre. Hi ha temps fins el 15 de novembre.
 • Votacions: les votacions són personals, directes i secretes. Poden votar tant els pares, com les mares, com els tutors o tutores legals dels alumnes escolaritzats al centre. Seran el 26 de novembre.
 • Mesa electoral: Dos pares o mares (elegits a sorteig). Actua de secretari/a el pare, mare o tutor/a legal de menys edat.
 • En cas que es vulgui actuar com a supervisor/a, cal omplir l’imprès que s’adjunta en aquest correu i fer-lo arribar al despatx de direcció del centre. Hi ha temps fins el 21 de novembre.

Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants de mestres i la meitat dels membres representants de pares d’alumnes (aquestes eleccions són 3 membres del sector mestres i 2 del sector pares).

Més informació

(RESOLUCIÓ ENS/2232/2018, d’1 d’octubre publicat al DOGC Núm. 7720 – 5/10/2018)

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Per a més informació podeu consulteu el web del Departament d’Ensenyament.Logo La Salle

  La Salle Gràcia

 • Plaça del Nord, 14
  08024 Barcelona
 • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/noticies/1235

© 2019 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.