El projecte ULISSES te com objectiu potenciar el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l'estimulació pera afavorir les connexions cerebrals ii el treball de l'eix de simetria corporal i l'agilitat "estimul-resposta".

PROGRAMA DESTÍ LA SALLE CATALUNYA

Desenvolupament i ESTImulació de les intel·ligències de l’alumne

p3
p4
p5

XARXES NEURONALS (bits)

 • Sessions: 2
 • Durada: 10 min.
 • Periodicitat: Diària

P2 xarxes neuRonals pEriodicitat p3 P4 bits cApacitats ciRcuits sensor mApping p5 duRada sessions

SENSOR

 • Sessions: 1
 • Durada: 10 min.
 • Periodicitat: Setmanal

CIRCUITS

 • Sessions: 5
 • Durada: 10 min.
 • Periodicitat: Setmanal

CAPACITATS

 • Sessions: 1 a 3
 • Durada: 15 min.
 • Periodicitat: Setmanal

MAPPING

 • Sessions: 2 o més
 • Durada: 30 min.
 • Periodicitat: Trimestre

CREA

 • Sessions: 1
 • Durada: 15 a 30 min.
 • Periodicitat: Setmanal

ULISSES

és el nom genèric dels sis programes pedagògics que formen part del projecte DESTÍ a l'etapa de educació infantil, i que tenen continuitat en l'etapa de educació primària.

1. Xarxes neuronals (bits)

S'aplica a l'etapa d'infantil i fins a 2n d'educació primària. El seu objectiu és incrementar les connexions neuronals a través de l'estimulació àudiovisual. El programa realitza repeticions de sèries de bits, per a què no es produeixin "podes neuronals", és a dir, per a reforçar-les i aconseguir així que quedin fixades.

2. Sensor

S’aplica durant l’etapa d’educació infantil i pretén estimular les connexions neuronals per a treballar la descodificació sensorial i reforçar la lecto-escriptura.

3. Circuits

S’aplica a P3 d’educació infantil i fins a 2n d’educació primària, preferentment dins les àrees de psicomotricitat i educación física. Pretén afavorir el desenvolupament de l’àrea neuromotora i prevenir els possibles problemes de lateralitat.

4. Capacitats

S’inicia a l’educació infantil i continua a la primària sota el nom d’Òptimis. És un programa que permet treballar la intel·ligència vertical amb l’objectiu de desenvolupar les funcions intel·ligents en termes de capacitats cognitives. Treballa les capacitats i les destreses (del conèixer al pensar), l’observació i la identificació (conèixer-integrar) i la capacitat per comparar, relacionar, diferenciar, clasificar, induir, deduir, definir i sintetitzar (pensar-processar).

5. Mapping

S’inicia a l’educació infantil i continua a la primària sota el nom d’Irati. És un programa que permet treballar la gestió del coneixement amb l’objectiu d’aconseguir el processament intel·ligent de la informació per a transformar-la en coneixement. Proporciona procediments de forma estructurada que permeten desenvolupar la competencia de processament de dades per a convertir-les en informació i, aquesta, en coneixement per a ser compartit i comunicat.

6. Crea

S’inicia a P5 i continua durant tota l’etapa de primària. És un programa que permet treballar la intel·ligència lateral, la creativitat, a través dels patrons emocionals i principis bàsics de la tolerància, el respecte, el sentit crític, la perseverança i la cooperació.