Este contenido no tiene traducción al castellano. Se muestra a continuación la versión en catalán.

El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir canals que puguin ajudar els nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts, i d’aquesta manera també els ajuda a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat.

Avantatges del treball per projectes

Aquesta metodologia de treball ajuda els alumnes a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, aconsegueixen un aprenentatge significatiu.

El mestre acompanya i guia els alumnes en la seva descoberta. Estimula els infants i propicia situacions d’aprenentatge que permetin l’alumne/a avançar i enriquir-se. Proporciona els recursos necessaris perquè siguin ells els que construeixin de manera autònoma els seus propis coneixements.

Avantatges de treballar per projectes:

 • Fomenta l’autonomia dels infants. Aprenen a ser competents i resoldre els reptes que se’ls plantegen.
 • Els infants són actius en el seu procés d’aprenentatge. S’impliquen en el que estan treballant i són ells els que guien el seu propi aprenentatge.
 • Afavoreix l’aprenentatge significatiu. Els infants van encaixant els continguts formant una xarxa de coneixements.
 • Propicia el treball interdisciplinari, ja que permet adquirir coneixements de les diferents àrees educatives.
 • Permet atendre la diversitat que ens trobem a les aules: flexibilitat en el ritme de treball, en les metodologies, els continguts…
 • Utilitza les noves tecnologies. Fent recerca milloren molt  la seva competència digital.
 • Propicia un ambient d’aula en el qual es treballen valors molt importants com el respecte, la tolerància, la solidaritat i el treball en equip.
 • Mestres i infants treballen conjuntament formant un equip per resoldre els reptes que se’ls van plantejant. Milloren capacitats com la resolució de problemes i l’organització de les tasques.
 • Afavoreix l’aprenentatge cooperatiu. Es dóna molta importància al treball en grup i a la col·laboració, ja que és en aquestes situacions d’aprenentatge on els infants poden aprendre els uns dels altres.
 • Els infants estan motivats, ja que aquesta metodologia dona l’oportunitat que ells mateixos escullin què volen treballar i què els interessa. Això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells.
 • Permet que els infants connectin amb la realitat, més enllà dels llibres de text o de les classes magistrals. Els preparen per a la vida real.
 • L’infant aprèn a pensar, cercar informació i investigar. No a memoritzar i adquirir de forma mecànica uns continguts determinats.
 • Potencia habilitats socials com saber estar, saber esperar, saber escoltar, saber debatre, saber relacionar-se amb els altres…
 • Afavoreix la confiança i l’autoestima dels infants. Els nens/es se senten orgullosos en veure que han superat un repte.
 • Exerciten el mètode científic, ja que fan hipòtesis, les contrasten i finalment n’extreuen les conclusions.