Este contenido no tiene traducción al castellano. Se muestra a continuación la versión en catalán.

La finalitat de l’Educació Secundaria obligatòria és transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científic, tecnològic i humanístic. Consolidar els hàbits d’estudi i treball que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves capacitats. Formar-los per tal que assumeixin els seus deures i exerceixin els seus drets i preparar-los per a la seva incorporació a estudis superiors i la seva inserció laboral.

A La Salle Gràcia treballem activament perquè els nois i les noies siguin responsables i adquireixin les capacitats intel·lectuals i els coneixements necessaris perquè puguin ocupar un lloc responsable en la vida.

Els nostres trets diferencials:

  • Utilització dels Programes Salle d’Innovació Docent (Aprenentatge cooperatiu, Treball per projectes, FAIG, Projecte educat 1x1).
  • APS: projecte aprenentatge – servei.
  • Aplicació de les noves tecnologies a l’aula.
  • Bons resultats en proves externes (competències bàsiques, avaluació diagnòstica).
  • Atenció en petits grups, desdoblaments i grups de reforç en llengua i matemàtiques.
  • Atenció a la diversitat.
  • Tutories de seguiment i relació contínua amb les famílies.
  • Sortides i intercanvis amb altres escoles europees.
  • Extraescolars esportives i formatives.

Acompanyament i orientació

El seguiment acadèmic i l’acompanyament personal de l’alumnat són essencials durant l’etapa d’ESO. A La Salle Gràcia fem un seguiment acadèmic continuat amb els informes de preavaluació, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries de final de curs. A més, entenem que la familia forma part del procés educatiu dels joves, per la qual cosa apostem per una comunicació constant entre la familia, el centre i l’alumne/a, a través de les entrevistes personals i també mitjançant l’ús de la Intranet.

Innovació i tecnologia

La sensibilitat envers la innovació que caracteritza les nostres escoles prepara els nois i noies per adaptar-se a una societat que evoluciona i canvia constantment. Per això posem a disposició de l´alumnat els mitjans tecnològics i els equipaments necessaris per a aconseguir-ho. Les nostres escoles formen part del programa de la Generalitat “eduCAT 2.0”, amb el qual es pretén generalitzar l’ús de les tecnologies a l’aprenetatge i el coneixement (TAC). L’alumnat disposa d’un ordinador portàtil personal com a eina d’estudi, tant al centre com a casa, per fer ús els llibres digitals i els continguts interactius.

Creativitat i estimulació

El projecte pedagògic FAIG és la concreció del programa d’innovació pedagògica DESTÍ (Desenvolupament i Estimulació de les Intel·ligències) per a l’etapa d’ESO, continuant la seqüència iniciada a l’educació infantil i a l’educació primària. A cada curs, l’alumnat treballa amb dos projectes d’investigació en petits grups durant els quals es repassen totes les àrees relacionades des de les diverses fases en què s’estructura el projecte. A 4t d’ESO, el programa s’orienta cap a l’aprenentatge-servei (APS), de forma que el projecte faci alhora un servei cara enfora i contribueixi a millorar la societat.

Educació per a la interioritat

El Projecte HARA ens permet educar els nostres alumnes en la interioritat amb l’objectiu de que siguin capaços d’integrar el silenci en les seves vides, coneguin les pròpies emocions, siguin més reflexius i puguin fer una lectura més profunda de la realitat que els mogui cap al compromís. Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència. A través de diverses dinàmiques, els joves aprenen a escoltar-se, a sentir el propi cos i a ser conscients de les pròpies emocions i sentiments.