Quin dia?

Qué día?

When?

28 de Febrer de 2020

28 de Febrero de 2020

28 Febuary of 2020

De 9 a 13h i de 16 a 20h

De 9 a 13h y de 16 a 20h

From 9a.m. to 1p.m. and 4p.m. to 8p.m.

On?

Donde?

Where?

Pl. Nord, 14, 08024, Barcelona

Tots per un i sang per tots Todos para uno y sangre para todos All for one and blood for all


Donar sang, un gest que salva vides

Dar sangre, un gesto que salva vides

Giving blood, a gesture that saves lives

Escolta la cançó promocional

Escucha la canción promocional

Listen to the promotional song

Pots donar sang si:

Puedo dar sangre si:

You can donate blood if:

 • Tens entre 18 i 70 anys.

 • Peses més de 50 Kg.

 • Si ha passat un mínim de dos mesos de l'última donació.


 • Si et trobes bé de salut.

 • Encara que no estiguis en dejú.

 • Encara que prenguis algun dels medicaments més freqüents.

 • Tienes entre 18 y 70 años.

 • Pesas más de 50 Kg.

 • Si ha pasado un mínimo de dos meses de la última donación.

 • Si te encuentras bien de salud.

 • Aunque no estés en ayunas.

 • Aunque tomes alguno de los medicamentos más frecuentes.

 • You are between 18 and 70 years old.

 • Weights over 50 Kg.

 • If at least two months have passed since the last donation.

 • If you feel good

 • Even if you are not fasting.

 • Even if you take one of the most common medicines.

Tens dubtes sobre si pots donar o no? Entra aquí

Tienes dudas si puedes dar? Entra aquí

Do you have doubts if you can give? Enter hereEl dia de la donació:

El día de la donación:

The day of the donation:

Tant si dones sang com si no, t'agrairem que contestis una enquesta, clica aquí o escaneja el codi QR.

Tanto si das sangre como si no, te agradecemos que respondas una encuesta, clica aquí o escanea el código QR.

Whether you donate blood or not, we appreciate if you could take a survey, click here or scan the QR code.

QR enquesta

Després de donar:

Tras dar:

After giving:

 • No et retiris la tireta fins a un mínim de 2 hores després.

 • No facis esforços físics importants.

 • No fumis ni beguis en les 2 hores següents.

 • Beu molt líquid durant les 24-48 hores següents.

 • Evita llocs calorosos.

 • No te retires la tirita fins a un mínimo de 2 horas despues.

 • No hagas esfuerzos físicos importantes.

 • No fumes ni bebas en las 2 horas siguientes.

 • Bebe mucho liquido durante las 24.48 horas siguientes

 • Evita lugares calurosos.

 • Do not remove the strip until at least 2 hours later.

 • Do not make significant physical exertion.

 • Do not smoke or drink within 2 hours.

 • Drink plenty of fluids for the next 24.48 hours

 • Avoid hot places.

Com arribar ?

Como llegar ?

How to get ?

Preguntes freqüents:

Preguntas frecuentes:

Frequently Asked Questions:

Es pot donar sang després d'haver-se fet un tatuatge?

¿Se puede donar sangre despues de hacer se un tatuaje?

Can blood be donated after a tattoo?

Després d'un tatuatge, caldrà esperar sempre 4 mesos per tornar a donar sang.

Despues de un tatuaje, se ha de esperar siempre 4 meses para volver a donar sang.

After a tattoo, you will always have to wait 4 months to donate blood again.

Es pot donar sang després d'una intervenció quirúrgica?

¿Se puede donar sangre despues de una intervención quirúrgica?

Can blood be donated after surgery?

El període d'exclusió dependrà del tipus d'intervenció: Després d'intervencions quirúrgiques menors: no es podrà donar sang en 7 dies o fins que no s'estigui del tot recuperat. Exemples de cirurgia menor: hemorroides, varius, sutura de ferides, hèrnies, etc. Després d'intervencions quirúrgiques majors : les persones sotmeses a cirurgia major no podran donar sang durant 4 mesos. Exemples de cirurgia major: pneumectomia, intervenció cardíaca o cirurgia toràcica, gastrectomia, craniotomia, factura greu (fèmur, pelvis, etc.), pròtesi articular (maluc, genoll, etc.).

El período de exclusión dependerá del tipo de intervención: Despues de intervenciones quirúrgicas menores: no se podra donar sangre en 7 dias o hasta que no este del todo recuperado. Exemplos de cirurgia menor: Hemorroides, varices, sutura de heridas, hernias, etc. Después de intervenciones quirúrgicas importantes: las personas sometidas a cirugía mayor pueden no recibir sangre durante 4 meses. Ejemplos de cirugía mayor: neumectomía, intervención cardíaca o cirugía torácica, gastrectomía, craneotomía, factura grave (fémur, pelvis, etc.), prótesis articulares (cadera, rodilla, etc.).

The period of exclusion will depend on the type of intervention: After minor surgeries: no blood will be donated in 7 days or until it is fully recovered. Examples of minor surgery: hemorrhoids, varicose veins, wound sutures, hernias, etc. After Major Surgery - People undergoing major surgery will not be able to donate blood for 4 months. Examples of major surgery: pneumectomy, cardiac surgery or thoracic surgery, gastrectomy, craniotomy, severe bill (femur, pelvis, etc.), joint prosthesis (hip, knee, etc.).

Puc donar sang després d’anar al dentista?

¿Puedo donar sangre despues de ir al dentista?

Can I donate blood after going to the dentist?

Si només t'has fet una revisió, pots donar sang el mateix dia. En cas que t'hagin fet una neteja dental hauràs d'esperar 24 hores. Si t'han fet un empastament caldrà esperar 72 hores i si t'han extret un queixal no pots tornar a donar sang fins passat 7 dies.

Si solo te has echo una revisión, puedes donar sangre el mismo dia. En el caso que te han hecho limpieza dental deberas esperar 24 horas. Si te han hecho unos empastos tendras que esperar 72 horas y si te han quitado una muela no puedes volver a donar sangre hasta que hayan pasado 7 dias

If you only have one review, you can donate blood the same day. If you have a dental cleaning you will have to wait 24 hours. If you have a fill you have to wait 72 hours and if you have a tooth extract you cannot donate blood again for up to 7 days.

Què s'ha de fer per ser donant d'òrgans i teixits?

¿Que se ha de hacer para ser donante de organos y de tejidos?

What must be done to be an organ and tissue donor?

La legislació espanyola és molt progressista en aquest aspecte i contempla que qualsevol ciutadà és donant d'òrgans i teixits en potència si no manifesta el contrari. Al nostre país, no cal presentar cap document signat prèviament pel difunt. En qualsevol cas, el que sí es requereix per procedir a l'extracció és l'autorització dels familiars. Per aquest motiu, és important que la família i els amics propers del donant potencial coneguin la seva voluntat. A Catalunya, l'organisme responsable de la donació d'òrgans és l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). Pot informar-se al telèfon 93 339 83 03 o bé consultar la pàgina web trasplantaments.gencat.cat.

La legislación española es muy progressista en este aspecto y contempla que cualquier ciudadano es donante de organos y tejidos en poténcia si no manifiesta lo contrario.Nuestro país, no hace falta presentar ningún documento signado previamente por el difunto. En cualquier caso, el que sí se requiere para proceder a la extracción es la autoritzación de los familiares. Por este motivo, es importante que la familia y los amigos properos del donante potencial conozcan su voluntad. En Cataluña, el organismo responsable de la donación de organos es la Organitzación Catalana de Trasplantamientos (OCATT). Puede informar se en el teléfono 93 339 83 03 o sinó consultar la pàgina web trasplantaments.gencat.cat.

Spanish law is very progressive in this regard, and it contemplates that any citizen is a donor of organs and tissues in power if he does not indicate otherwise. In our country, it is not necessary to present any document previously signed by the deceased. In any case, what is required for the extraction is the authorization of the relatives. For this reason, it is important that your potential donor's family and close friends know your will. In Catalonia, the organ responsible for organ donation is the Catalan Transplant Organization (OCATT). You can contact the telephone 93 339 83 03 or consult the web page transplantaments.gencat.cat.

Per què les analítiques de les donacions no tenen en compte d'altres aspectes d'interès per al donant?

¿Por que las analíticas de las donaciones no tienen en cuenta otros aspectos d'interés para el donante?

Why don't donation analytics take into account other aspects of donor interest?

Els bancs de sang tenim com a prioritat assegurar que les transfusions de sang són segures per als malats, per això centrem els nostres esforços en fer les analítiques que garanteix la seguretat transfusional. A més, la majoria de les proves analítiques s'han de realitzar en dejú per obtenir resultats fiables. En canvi, per donar sang és recomanable haver menjat abans.

Los bancos de sangre tenemos como prioridad asegurar que las transfusiones de sangre son seguras para los enfermos, por eso centramos nuestros esfuerzos en hacer las analíticas que garantiza la seguridad transfusional. A demás, la mayoria de las pruevas analíticas se han de realizar en Ayúno para obtener resultados fiables. En cambio, para donar sangre és recomendable haber comido dentro.

Blood banks are our top priority in ensuring that blood transfusions are safe for the sick, which is why we focus our efforts on analytics that guarantees transfusion safety. In addition, most analytical tests should be performed on an empty stomach for reliable results. However, to donate blood it is advisable to have eaten before.