El batxillerat és una etapa no obligatòria que s'inicia en acabar l'educació secundària obligatoria (ESO). Consta de dos cursos acadèmics: 1r i 2n de Batxillerat.

Taules de matèries per curs

1r curs de batxillerat

Matèria Caràcter Hores setmanals
Llengua castellana Comuna 2
Llengua catalana Comuna 2
Llengua anglesa Comuna 3
Filosofia i ciutadania Comuna 2
Educació Física Comuna 2
Cultura científica (Ciències per al món contemporani) Comuna 2
Religió Optativa 2
Tutoria grupal Comuna 1
Modalitat de ciències i tecnologia
Matemàtiques I Modalitat 4
Física I Modalitat 4
Química I Modalitat 4
Biologia I Modalitat 4
Dibuix Tècnic I Modalitat 4
Modalitat d'humanitats i ciències socials
Matemàtiques de les CCSS I Modalitat 4
Llatí I Modalitat 4
Economia de l’empresa I Modalitat 4
Història del món contemporani Modalitat 4
Literatura universal Modalitat 4
Psicologia Optativa 2
Taller de llengua Optativa 2
Alemany Optativa 2
Modalitat de arts
Història i fonaments de l’art I Modalitat 4
Dibuix Artístic I Modalitat 4
Volum I Modalitat 4
Cultura Audiovisual I Modalitat 4

2n curs de batxillerat

Matèria Caràcter Hores setmanals
Lllengua castellana Comuna 2
Llengua catalana Comuna 2
Llengua anglesa Comuna 3
Història de la filosofia Comuna 3
Història d’Espanya Comuna 3
Tutoria grupal Comuna 1
Modalitat de ciències i tecnologia
Matemàtiques II Modalitat 4
Física II Modalitat 4
Química II Modalitat 4
Biologia II Modalitat 4
Dibuix tècnic II Modalitat 4
Modalitat d'humanitats i ciències socials
Matemàtiques de les CCSS II Modalitat 4
Llatí II Modalitat 4
Economia de l’empresa II Modalitat 4
Geografia Modalitat 4
Literatura catalana Modalitat 4
Sociologia Optativa 2
Taller de llengua Optativa 2
Alemany II Optativa 2
Modalitat d'arts
Història i fonaments de l’art II Modalitat 4
Dibuix Artístic II Modalitat 4
Disseny Modalitat 4
Cultura audiovisual II Modalitat 2
Animació i disseny Optativa 2