DESTÍ (Desenvolupament i ESTimulació de la Intel·ligència) es un conjunt de programes innovadors de La Salle Catalunya que tenen com a objectiu el desenvolupament de les capacitats lògiques i cognitives de la persona. DESTÍ es treballa des d’Educació Infantil fins a l’ESO.

DESTÍ està format per cinc subprogrames:

1. Programa de XARXES NEURONALS (Cicle Inicial)

És un programa que té com a objectiu potenciar i incrementar les connexions neuronals a través de l’estimulació audiovisual. Permet desenvolupar els fons cognitius propis com a base de futurs aprenentatges.

La metodologia emprada consisteix en la presentació de bits d'informació com a estímuls per a potenciar el desenvolupament neuronal. La selecció significativa de continguts permet evitar la “poda neuronal” que invalidaria les connexions realitzades. Així la informació dels Bits s’integra en el fons cognitiu d’una manera estructurada i precisa.

2. CIRCUITS (Cicle Inicial)

És un programa de prevenció de problemes de lateralitat i desenvolupa l’àrea neuromotora. Preferentment es desenvolupa a l'àrea d'Educació física.

3. PROGRAMA CREA

CREA es un programa seqüenciat i sistemàtic concebut per al desenvolupament de la creativitat. Vol dotar a l'alumne d'estratègies de la intel·ligència lateral i habilitats emocionals que li permetin fer plantejaments creatius en la resolució de problemes.

En la societat actual, el canvi i la millora constant, en termes de progrès, tenen la seva arrel en actes creatius, en equips que han desenvolupat una tolèrancia a la incertesa, que viuen els problemes com oportunitats, que superen limitacions i auto-limitacions que els bloquejen.

El programa CREA integra diverses eines com les anomenades Alternativa Múltiple, Pensamient Expansiu, Observació Divergent, Analogies, Six & Six, así como Pluja d'idees i variacions. A partir del 3er cicle de Primària, aquests mètodes s'organizen en un procedimient amb una seqüència estandartizada de passos amb el procediment IDEAL. Identificar > Definir > Avaluar Alternatives.

Metodologia Ideal

Es treballen patrons emocionals i principis bàsics: tolerància, Respecte, Sentit crític, Perseverança i Cooperació.

Premis que ha aconseguit La Salle gràcies al programa CREA:

  • Premi Príncep Felipe a la excelència, 1996
  • Premi Europeu a l'excelència, 2000
  • Premi Nacional d'innovación, 2003
  • Wolfson Prize d'innovació 2004
  • Premi AESMAS, 2006

4. PROGRAMA OPTIMIS

Desenvolupament de la intel·ligència vertical formulada en capacitats intel·lectuals: observar, identificar, comparar, diferenciar, relacionar, classificar, induir, deduir, definir, sintetitzar.

Contextualitzar a les àrees. Seguint les seqüències apreses per tal d’afiançar les capacitats.

5. PROGRAMA MAPING-IRATI

El programa Irati, que s'imparteix des d'Educació Infantil fins a Secundària, està enfocat en la Gestió del Coneixement, el desenvolupament de la intel·ligència lògica i el pensament vertical. L'objectiu del programa es ensenyar als alumnes les diferents eines per al tractament de la informació. La capacitat de sintetitzar esdevé un element clau tant per abordar la informació, assegurar el seu domini i transformar-la en coneixement.

Irati treballa la seqüència següent: Dades > Processament > Informació > Processament intel·ligent > Coneixement.

Els eines i procediments que es treballen són:

  • Mapes conceptuals (EI, CI, CM)
  • Infografia (a partir de 5è d'Educació primària)
  • Organigrames (a partir de 6è d'Educació primària)
  • Diagrames de Gantt i Ishikawa (a Secundària), Mindmap i MCC (a Cicles formatius)