Notícies

#JoEmQuedoACasa/Divendres, 5 de juny de 2020

Informació sobre el pla d’obertura de l’escola

Informació sobre el pla d’obertura de l’escola

Informació sobre el pla d’obertura de l’escola

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha decretat l’obertura de tots els centres educatius públics i concertats a partir del dia 8 de juny, sempre i quan Barcelona hagi passat a la fase 2 de la desescalada.

Aquesta tornada serà totalment voluntària per a l’alumnat de totes les etapes educatives. Les activitats que es realitzaran de manera presencial a l’escola seran complementàries i tindran l’objectiu de:

 • Oferir acompanyament a l’alumnat vulnerable
 • Oferir acompanyament emocional a l’alumnat que ho necessiti
 • Orientar i resoldre dubtes a tots aquells alumnes que tanquen una etapa educativa (P-5, 6è de primària, 4t d’ESO, 2n de batxillerat)
 • Realitzar activitats de reforç en cas de ser necessari
 • Ajudar l’alumnat en la preparació de proves d’accés (PAAU, Cicles Formatius), projectes finals i d’altres proves.

Les activitats docents formals es duran a terme de manera telemàtica com fins ara.

A continuació us portem informació detallada sobre l’escola i sobre cada etapa pel què fa als requisits, les mesures de seguretat i les activitats que es duran a terme a l’escola:

Informació general

Quan es pot assistir al centre?

A partir del dilluns dia 8 de juny, sempre i quan Barcelona hagi passat a la fase 2 de la desescalada.

Consulteu la informació específica per etapes per veure informació detallada.

Qui pot assistir al centre?

L’assistència al centre és voluntària per a totes les etapes i en cap cas serà obligatòria.

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que es pugui veure agreujada si contrau el COVID-19, l’equip docent valorarà de manera conjunta amb la família i l’equip mèdic (si s’escau) la possibilitat d’assistir al centre. Es consideren malalties de risc per a la COVID-19:

 • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
 • Malalties cardíaques greus.
 • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
 • Diabetis mal controlada.
 • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Vegeu cada etapa en concret per a més informació.

Quina documentació necessito per a poder venir a l’escola?

Per a poder portar els vostres infants a l’escola, necessitareu:

 • Omplir el formulari que l’escola us ha fet arribar per correu electrònic abans del dimarts 2 de juny, per tal d’organitzar els grups i els torns d’entrada, sortida i assistència en cas que sigui necessari.
 • Signar i presentar una declaració responsable d’acord amb el model que l’escola us farà arribar
 • L’escola us informarà en cas que hi hagi qualsevol canvi o modificació en els requisits llistats en aquest butlletí

Quins requisits ha de complir l’alumne per a poder venir a l’escola?

 • Si ha donat positiu per al SARS-CoV 2 en algun moment durant els 14 dies anteriors, l’alumne s’ha de quedar a casa.
 • Si l’alumne ha tingut contacte estret amb un positiu confirmat, s’ha de quedar a casa.
 • L’alumne ha de tenir el calendari vacunal al dia.
 • Comprovar la temperatura i simptomatologia cada matí: comprovar cada matí que l’infant no té símptomes compatibles amb el COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

Com es desenvoluparà l’activitat docent?

Les classes regulars es seguiran duent a terme de manera telemàtica.

Les activitats que es facin de manera presencial a l’escola seran de caràcter voluntari. En cap cas s’avançarà el temari ni s’introduirà matèria nova de manera presencial.

Consulteu la secció “què es farà a la classe?” per a cada etapa educativa per a més informació.

Quin horari farà l’escola?

L’escola estarà oberta de dilluns a divendres, de 8:45 h a 13 h.

Les entrades i sortides de l’escola es faran de manera esglaonada. L’escola us farà arribar informació sobre els dies d’assistència i els horaris per a cada curs en una carta específica per a cada etapa.

Quines mesures sanitàries es duran a terme a l’escola per habilitar els espais?

D’acord amb les recomanacions del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a La Salle Gràcia prendrem les següents mesures de seguretat:

 • Garantir un espai de 4m2 per alumne en tots els espais
 • Evitar l’ús dels vestidors i del gimnàs per a realitzar-hi activitats esportives
 • Establiment i senyalització de circuits i horaris de circulació de les persones per l’escola per evitar creuaments o aglomeracions
 • Establiment d’horaris d’entrada i sortida esglaonats (se us farà arribar l’horari específic per a cada etapa el més aviat possible)
 • Horaris seqüencials per a l’hora del pati, i delimitació de zones per a no barrejar grups
 • No hi haurà servei de menjador
 • Els jocs i activitat física es farà de manera individual o en grups molt reduïts
 • Evitar distribuir material escolar com ara paper, excepte en casos imprescindibles, així com evitar fer ús de les eines i el material comú com ara ordinadors, microscopis o instruments musicals.
 • Ús individual i desinfecció de les joguines a educació infantil

Educació Infantil

Qui pot venir a l’escola?

 • Alumnat en situació socioeconòmica vulnerable
 • Alumnat amb pares o mares que no puguin teletreballar i que necessitin del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar
 • Alumnat que, per algun motiu, necessiti un acompanyament personalitzat i presencial per part de l’equip educatiu de l’escola
 • Els dies 22, 23 i 25 de juny les famílies podreu passar per l’escola per a recollir el material que els infants hi tenen guardat. Se us assignarà un dia i una hora específiques, i l’entrada es realitzarà per la porta d’infantil.
 • L’horari d’acollida de cada curs serà el següent:
  • P-3: entrada a les 8:45 i sortida a les 12:30
  • P-4: entrada a les 9:00 i sortida a les 12:45
  • P-5: entrada a les 9:15 i sortida a les 13:00

Quines mesures de seguretat han de prendre?

 • Es recomana l’ús de mascareta
 • La família no podrà entrar al centre

Quants alumnes hi haurà per classe?

 • Per a P-3 es formaràn grups d’un màxim de 8 alumnes
 • Per a P-4 i P-5 es formaran grups d’un màxim de 10 alumnes

Què es farà a la classe?

Les activitats que es faran a classe tindran els següents objectius:

 1. Acompanyament educatiu personalitzat per a aquells infants que es trobin en una situació socioeconòmica vulnerable.
 2. Acompanyament emocional per a tots aquells infants que, sigui quin sigui el motiu, hagin patit el confinament d’una manera més greu, així com per a l’alumnat amb necessitats educatives especials
 3. Formulació d’un pla especial de tasques i activitats d’estiu per a aquell alumnat que necessiti reforçar coneixements, per tal de facilitar una entrada suau al proper curs 2020-21.
 4. Acció i seguiment tutorial en petits grups
 5. Acollida d’aquells nens i nenes els progenitors dels quals hagin de treballar de manera presencial i no puguin flexibilitzar els seus horaris. 

Educació Primària 

Qui pot venir a l’escola?

 • Es convocarà a l'alumnat de 6è de primàriaun dia de trobada voluntària, durant el qual es farà una sessió orientativa del pas a secundària i per què nens i nenes puguin tancar el curs i acomiadar-se de mestres, companys i companyes de classe. Se us farà arribar el dia i hora per a cada curs en una carta específica.
 • Per a la resta de cursos de primària, des de les tutories es programaran entrevistes personalitzades i/o sessions en grups reduïts en cas que es cregui necessari.

Quines mesures de seguretat han de prendre?

 • És obligatori l’ús de mascareta
 • És obligatori el distanciament social de 2 metres
 • La família no podrà entrar al centre

Quants alumnes hi haurà per classe?

 • Els grups tindran un màxim de 13 alumnes

Què es farà a la classe?

Les activitats que es faran a classe tindran els següents objectius:

 1. Acompanyament educatiu personalitzat per a aquells infants que es trobin en una situació socioeconòmica vulnerable.
 2. Acompanyament emocional per a tots aquells infants que, sigui quin sigui el motiu, hagin patit el confinament d’una manera més greu, així com per a l’alumnat amb necessitats educatives especials
 3. Formulació d’un pla especial de tasques i activitats d’estiu per a aquell alumnat que necessiti reforçar coneixements, per tal de facilitar una entrada suau al proper curs 2020-21.
 4. Acció i seguiment tutorial en petits grups
 5. Per a l’alumnat de 6è de primària, que tanca una etapa educativa: Activitats de suport a la finalització de l’etapa i tancament de l’acompanyament personalitzat en el pas cap a l’educació secundària

ESO i batxillerat

Qui pot venir a l’escola?

 • Per a l’alumnat de 4t d’ESO s’organitzarà un dia de trobada voluntària per fer activitats d’orientació a l’ensenyament postobligatori. El dia i l'horari de la trobada se us farà arribar per correu electrònic.
 • L’alumnat de 2n de batxillerat que ho desitgi tindrà la possibilitat d’assistir a sessions presencials de preparació per al es PAU des del 25 de juny fins al 3 de juliol. Les classes seran en horari de matí i els grups tindran un màxim de 5 alumnes.
 • Per a la resta de cursos de secundària i batxillerat, des de les tutories es valorarà la necessitat de concertar entrevistes personalitzades i/o sessions en grups reduïts en cas que es cregui necessari.
 • Les proves extraordinàries per a 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO es faràn de manera telemàtica i des de casa (només aquells alumnes que necessitin fer-les).

Quines mesures de seguretat han de prendre?

 • És obligatori l’ús de mascareta
 • És obligatori el distanciament social de 2 metres
 • La família no podrà entrar al centre

Quants alumnes hi haurà per classe?

 • Els grups de 4t d’ESO tindran un màxim de 13 alumnes
 • Els grups de 2n de batxillerat tindran un màxim de 5 alumnes

Què es farà a la classe?

Les activitats que es faran a classe tindran els següents objectius:

 1. Acompanyament educatiu personalitzat per a aquells joves que es trobin en una situació socioeconòmica vulnerable.
 2. Acompanyament emocional per a tots aquells joves que, sigui quin sigui el motiu, hagin patit el confinament d’una manera més greu, així com per a l’alumnat amb necessitats educatives especials
 3. Per a l’alumnat de 4t d’ESO, es prioritzaran les activitats d’orientació dels estudis a seguir el curs que ve (batxillerat, cicles formatius, etc).
 4. Per a l’alumnat de 2n de batxillerat, es prioritzaran les classes de preparació de les PAU.

Cicles Formatius 

Qui pot venir a l’escola?

 • L’alumnat que desitgi venir a l’escola haurà de sol·licitar cita prèvia al correu electrònic ciclesformatius@gracia.lasalle.cat i se li assignarà dia i hora d’assistència.
 • Alumnat que, per algun motiu, necessiti un acompanyament personalitzat i presencial per part de l’equip educatiu de l’escola
 • Alumnat que estigui en l’últim curs i que necessiti assistència en la preparació del projecte final. 

Quines mesures de seguretat han de prendre?

 • És obligatori l’ús de mascareta
 • És obligatori el distanciament social de 2 metres

Quants alumnes hi haurà per classe?

 • Els grups tindran un màxim de 15 alumnes

Què es farà a la classe?

Les activitats que es faran a classe tindran els següents objectius:

 1. Acompanyament formatiu personalitzat per a aquells alumnes que es trobin en una situació socioeconòmica vulnerable.
 2. Acompanyament emocional per a tots aquells alumnes que, sigui quin sigui el motiu, hagin patit el confinament d’una manera més greu, així com per a l’alumnat amb necessitats formatives especials
 3. Acció i seguiment tutorial en petits grups
 4. Per a l’alumnat que hagi suspès alguna assignatura, es prioritzaran les activitats de preparació per a les proves de recuperació.
 5. Per a l’alumnat d’últim any, es prioritzaràn les activitats de preparació del projecte final, així com la preparació per a les proves d’accés a la universitat, si s’escau.

Consideracions finals

Des de La Salle Gràcia, podem garantir que tant els espais com l’equip docent i no docent està preparat per afrontar el repte que suposa l’activitat docent en aquestes circumstàncies.

Us recordem que, com sempre, estem a total disposició de les famílies i el nostre objectiu principal és oferir a l’alumnat un espai segur i una educació de qualitat.

Si teniu qualsevol dubte o comentari no dubteu de posar-vos en contacte amb el centre a través del telèfon o el correu habituals:

Desitgem que aquest canvi d’etapa sigui suau i sense entrebancs per a tothom, i estem molt contents de poder-nos retrobar, tot i les circumstàncies.