L’atenció individualitzada o atenció a la diversitat és un treball en valors que pretén treure el millor de cadascun dels nostres alumnes i que, a la vegada, col·labora a un bon ambient de convivència escolar i condueix a la cohesió social.

Com a escola, utilitzem diverses estratègies per aconseguir que el procés d’ensenyament i aprenentatge sigui el màxim d’eficaç:

  • Lectura individualizada diària a P5 i 1r de Primària.
  • Desdoblaments dels grups.
  • Reforços individuals o grupals segon les necessitats.

L’escola també disposa d’un equip d’orientació psicopedagògica, format per dues psicopedagogues, una pedagoga, i una logopeda. Algunes de les seves funcions són les següents:

  • Diagnòstic.
  • Gestió de l’atenció a la diversitat.
  • Orientació als alumnes, famílies i professors.
  • Seguiment de l’evolució d’alumnes atesos fora de l’escola.
  • Coordinació del servei de mediació de l’escola.